2011, ഡിസംബർ 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

അവസാന നിശ്വാസം: ആദ്യമായ് നിന്‍ മിഴിശരമേറ്റന്‍. .. ഹ്യിദയത്തുടിപ്പ ...

അവസാന നിശ്വാസം: ആദ്യമായ് നിന്‍ മിഴിശരമേറ്റന്‍. ..
ഹ്യിദയത്തുടിപ്പ ...
: ആദ്യമായ് നിന്‍ മിഴിശരമേറ്റന്‍. .. ഹ്യിദയത്തുടിപ്പ ിന്‍ വേഗതയെന്‍ പ്രണയം നിന്‍ നിസംഗതയുടെ വേലിയേറ്റത്തിരയ ില്‍... ഒലിച്ചു പോയോരെന്‍ വാക്കു...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...