2013, ജൂൺ 2, ഞായറാഴ്‌ച

അക്ഷരങ്ങള്‍

കൂട്ടിയും കുറച്ചും
 അളന്നുമുറിച്ചും
 താളത്തില്‍ ഒതുക്കിയും
 കൂട്ടിക്കെട്ടുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍
 വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍
 തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്...
 ഏച്ചുകെട്ടലുകള്‍ക്ക്
 ശേഷമുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളെപ്പോലെ

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...