2013, മാർച്ച് 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

FREE VISA

എന്റ്റെ പ്രണയവും കുടിയൊഴിപ്പിക്ക ­പ്പെടാം .
 കാരണം അതുമോരു ഫ്രീവിസയാണ് .
 ( വാല്‍ക്കഷണം (കടപ്പാട്- അന്‍സി) :
ദുബായ്ക്കൊരു വിസിറ്റിങ്ങ് വിസ കീട്ടുമൊ ആവൊ ?)

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇനി അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് താങ്കളാണ്.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ ....
സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീ...